“Project 01 – curriculum reform” je prvi Erasmus + projekat u oblasti opšteg obrazovanja koji se realizuje u našoj Ustanovi. Projekat je namenjen kao vid podrške tranziciji na “nove” Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Projekat finansira Evropska Unija.

Projekat je nastao iz naše potrebe za dubljim razumevanjem novog preškolskog programa “Godine ulzeta”. Kako bi smo to postigli u okviru projekta naši vaspitači će imati prilike da:

  1. Pohađaju obuku u Italiji, kolevku Ređo Emilija pristupa, kojim je inspirisan naš novi predškolski program. (detaljnije)
  2. Borave 5 dana u vrtiću u Hrvatskoj (posmatranje pri radu), koji je pedagoške koncepte koje mi sada implementiramo počeo da implementira pre desetak godina. (detaljnije)
  3. Borave 5 dana u Norveškoj (posmatranje pri radu), zemlji koja je prepoznata kao jedna od najuspešnijih u oblasti predškolskog obrazovanja, a pojedine elemente našeg novog kurikuluma primenjuje decenijama u nazad. (detaljnije)

Nakon svake mobilnosti, učesnici će stečeno znanje podeliti sa kolektivom Ustanove kroz prezentacije na vaspitno-obrazovnim većima i aktivima i kroz radionicve sa vaspitačima.

Ishodi učenja i njihov uticaj na Ustanovu biće podeljen kako u okviru naše Ustanove tako i u okviru naše lokalne zajednice, regionalnih organizacija vaspitača i različitih Evropskih platformi za širenje projektnih rezultata.

Specifični ciljevi projekta su usmereni na razvijanje kompetencija vaspitača za implementaciju određenih elemenata predškolskog kurikuluma. Konkretno fokus je stavljen na projektni pristup učenju, korišćenju resursa lokalne zajednice i korišćenje prirodnih materijala.

Pored gore navedenih ciljeva učestvovanje u Erasmus + projektu će pružiti priliku našoj Ustanovi da se povezuje i sarađuje sa Ustanovama u Evropi, prati obrazovne trendove, upoznaje se sa različitim kulturama i praksama, sagledava svoje kapacitete, jake strane, slabosti, specifičnosti…