• Тим за обезбеђивање квалитета и развој Установе
 • Тим за самовредновање
 • Тим за сарадњу са породицом
 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за инклузивно образовање
 • Тим за културну и јавну делатност Установе
 • Тим ментора и приправника
 • Тим за професионални развој
 • Тим за израду Годишњег плана установе
 • Тим за израду и ажурирање веб сајта установе
 • Тим за унапређивање исхране
 • Тим за осмишљавање и извођење представа за децу
 • Тим/одбор за безбедност и здравље на раду