Адреса: Трг хероја број 21, 11420 Смедеревска Паланка

Телефон/факс: 026 /317-194

e-majl: vrticzmaj@mts.rs – дирекција

pucjzmaj026@gmail.com – пројектни тим